Informații publice

Asigurăm gestionarea deșeurilor unitar și durabil, în folosul cetățenilor.

Obiectivele Asociației

 • să elaboreze şi să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului de Salubrizare (denumit în continuare Serviciul);
 • să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
 • să constituie interfața pentru discuții şi să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acțiunile de interes general;
 • să elaboreze şi să aprobe caietul/caietele de sarcini şi regulamentul/regulamentele Serviciului;
 • să elaboreze şi să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare şi să stabilească condițiile de participare şi criteriile de selecție ale operatorilor.
 • să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele şi pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare (În funcție de specificul activităților care compun Serviciul, delegatar pot fi toți membrii Asociației pentru toate activitățile sau numai o parte din aceștia pentru anumite activități).
 • să monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare şi să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrărilor încredințate operatorilor şi calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;
 • să identifice şi să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
 • să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
 • să asigure implementarea proiectului prin înființarea/extinderea, organizarea, gestionarea şi exploatarea în interes comun a Serviciilor, inclusiv delegarea gestiunii acestora pe baza condițiilor contractuale de delegare, a procedurilor de achiziție publică către diferiți operatori economici conform legislației în vigoare;
 • să asigure promovarea, finanțarea şi implementarea în comun a unor programe de investiții pentru înființarea, reabilitarea, dezvoltarea şi/sau după caz, modernizarea, sistemelor de utilități publice aferente serviciilor publice comunitare de salubrizare a localităților și conștientizarea populației cu privire la Serviciu, inclusiv cu asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene prin programele operaționale sau prin alte surse de finanțare;
 • să asigure furnizarea/prestarea pe raza unităților administrativ teritoriale asociate a serviciilor publice comunitare de salubrizare a localităților, în condiții de eficiență şi eficacitate;
 • să dezvolte capacitatea instituțională şi decizională a autorităților administrației publice locale membre ale Asociației în ceea ce privește Serviciul;
 • să coordoneze planificarea locală şi județeană, prin pregătirea şi aprobarea strategiilor pentru dezvoltarea Serviciilor, inclusiv Strategia pentru Dezvoltarea Managementului Deșeurilor pentru Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov”.

Conducerea

Consiliul director este format din:

Ileana-Virginia ANGHEL-PERSON – Președintele Asociației

Ioan-Adrian GHIȚĂ – membru

Elefterie-Ilie PETRE – membru

Mihai ANGHEL – membru

Viorel BOBARU- membruAdrian Nicolae VIGHECIU - Director Executiv

Silvestru TĂNASE - Director Executiv Adjunct

Descarcă organigrama